Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 31’inci maddede mükelleflerin 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazlar ile bunlara ait amortismanları Yİ-ÜFE oranlarını dikkate alarak yeniden değerleyebilecekleri, yeniden değerleme neticesinde pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %5 oranında vergi hesaplamaları gerektiği ve bu verginin yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar beyan edilip ödenmesi yönünde düzenleme yapılmış, daha sonra 500 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde söz konusu maddeye ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

Düzenleme kapsamında olan taşınmazlar ile bunlara ait amortismanlarının Yİ-ÜFE oranlarını dikkate alarak yeniden değerlemelerinin en geç 30 Eylül 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların her birine isabet eden değer artışları ile bunların hesap şekilleri, envanter defterlerinin ayrı bir sahifesinde müfredatlı olarak gösterilmelidir.

“Aktife Kayıtlı Taşınmazların Yeniden Değerleme Süresi 30 Eylül 2018’de Bitiyor” 21.09.2018/163